Vážení občania !

 

         V priebehu žatvy dochádza každoročne, či už k väčšiemu alebo menšiemu počtu požiarov, z rôznych príčin. Zákon  NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje povinnosti nielen podnikateľských subjektov, ale aj fyzických osôb, ktoré je potrebné dodržiavať počas žatevných prác aj uskladňovania objemových krmovín a slamy:

-          zabezpečiť prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,

-          odsúvať pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje,

-          zabezpečiť dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,

-          dodržať bezpečnostnú vzdialenosť pri umiestnení stohov slamy a sena do objemu 100 m3 minimálne 20 m od obytného alebo hospodárskeho objektu a minimálne 10 m od iného stohu,

-          zákaz fajčiť a používať otvorený oheň  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, vypaľovať porasty a zakladať oheň na tých miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

-          udržiavať stroje na zber obilnín, objemových krmovín a slamy vo vyhovujúcom technickom stave, odstraňovať z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar

 

         Vyzývame preto občanov k zvýšenej opatrnosti a bdelosti nielen na poliach, ale i v domácnostiach najmä pri vykonávaní rôznych poľnohospodárskych prác.

 

         V prípade spaľovania tuhých horľavých látok musí, podľa platnej vyhlášky o požiarnej prevencii, aj fyzická osoba zabezpečiť: 

     -   oznámiť miesto a čas spaľovania na koordinačné stredisko HaZZ na tel. č. 112,

-     sledovať klimatické a poveternostné podmienky,

-     kontrolovať miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

-     zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na prípadne privolanie hasičskej jednotky,

-     vykonávať kontrolu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,

-     po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov a kontrolu okolia,

-     po ukončení spaľovania opätovné nahlásenie ukončenia činnosti na tel. č. 112.

 

         Rovnako upozorňujeme, že spaľovanie môže byť povolené, pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, len na základe písomnej žiadosti. Avšak upozorňujeme, že vydanie rozhodnutia HaZZ k spaľovaniu nenahrádza súhlas aj iných orgánov štátnej správy (napr. životné prostredie).

 

         Za porušenie uvedených povinností pri žatve a spaľovaní tuhých horľavých látok môže byť fyzickej osobe uložená pokuta až do výšky  331,- €.

 

             Vážení občania, veríme, že urobíte všetko preto, aby zber úrody prebehol v našej obci bez požiarov a ujmy na zdraví a majetku.

 

 

Spracovalo:   OR HaZZ v Topoľčanoch

 

 

Novinky&Oznamy

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf...

MV SR - letný tábor Kaštieľ Duchonka

03.07.2015 06:30
Info leták_Kaštieľ Duchonka.bmp (2714454)  

Vývozné kalendáre - rok 2015

16.06.2015 08:50
Papier 2015 - II. polrok.pdf (215048) PET 2015 - II. polrok.pdf (206097) Schwarz-eko - vývozný kalendár na rok 2015.pdf (118259)