Obchodná verejná súťaž

vyhlásená podľa §281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9a ods. 1 písmeno a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy:

„Predaj nehnuteľností v kat. území Blesovce.“

a to pozemky:

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/5 o výmere 507 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/6 o výmere 498 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/19 o výmere 182 m2.

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Článok 1

Vyhlasovateľ

-          Názov : Obec Blesovce

-          Sídlo   : Obecný úrad č. 117, 956 01 

-          Zastúpený: MUDr. Ing. Peter Petrík, zastupujúci

                                                                   starosta obce

-          IČO: 00310221

-          DIČ: 2021315373

-          Bankové spojenie: VUB, a.s., pobočka Topoľčany

-          Číslo účtu: 10820192/0200,

           IBAN: SK22 0200 0000 0000 1082 0192

-          Tel.: 038/5373108

-          Fax: 038/5373108

-          Mobil: 0911 206 604

-          Kontaktná osoba:  MUDr. Ing. Peter Petrík

-          / v ďalšom texte len „Obec Blesovce“ alebo „vyhlasovateľ“ /.

 

Článok 2

Úvodné ustanovenia

Predaj pozemkov sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, zásadami hospodárenia s majetkom Obce Blesovce, uznesením Obecného zastupiteľstva obce Blesovce č. 20/2014   zo dňa 23. 07. 2014 a týmito súťažnými podmienkami.

 

Článok 3

Predmet verejnej obchodnej súťaže

1. Obec Blesovce vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na predaj nehnuteľností, ktoré sú v majetku Obce Blesovce, a to:

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/5 o výmere 507 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/6 o výmere 498 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/19 o výmere 182 m2.

2. Účelové určenie predmetu obchodnej verejnej súťaže:

-          „Predaj nehnuteľností v kat. území Blesovce“ a to:

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/5 o výmere 507 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/6 o výmere 498 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/19 o výmere 182 m2.

3. Doba predaja:    september 2014.

4. Navrhovateľ musí predložiť:

-          cenovú ponuku minimálne vo výške  schválenej uznesením č. 20/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blesovciach zo dňa 23.07.2014  určenej obecným zastupiteľstvom –  najmenej za 6,00 €  za jeden m2 a to na:

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/5 o výmere 507 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/6 o výmere 498 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/19 o výmere 182 m2.

5. Navrhovateľ môže predložiť i vlastný návrh kúpnej zmluvy spracovaný podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka s dodržaním predmetu obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľností v kat. území Blesovce“ a to:

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/5 o výmere 507 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/6 o výmere 498 m2,

-          parc. reg. CKN č. p.:  64/19 o výmere 182 m2.

 

Článok 4

Minimálna výška ceny predaja nehnuteľností

1.      Požadovaná minimálna výška ceny je podľa schváleného uznesenia č. 20/2014 zo zasadnutia OZ v Blesovciach a je  nasledovná:

parc. reg. CKN č. p.:  64/5 o výmere 507 m2, najmenej za 6,00 € za jeden m2.

parc. reg. CKN č. p.:  64/6 o výmere 498 m2, najmenej za 6,00 € za jeden m2.

parc. reg. CKN č. p.:  64/19 o výmere 182 m2, najmenej za 6,00 € za jeden m2.

 

Článok 5

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

1.      Písomný návrh v slovenskom jazyku je potrebné doručiť poštou – rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky – na adresu: Obec Blesovce, 956 01 Blesovce č. 117, prípadne podať osobne na podateľňu Obecného úradu v Blesovciach v termíne od  12.08.2014  do 28.08.2014  do 12.00  hod. v zapečatenej obálke s viditeľným označením: „Neotvárať – obchodná verejná súťaž – nehnuteľnosť - parc. reg. CKN č. p.:  ................................................./uviesť číslo parcely/ o výmere ................./uviesť výmeru parcely/ m2.

2.      Návrh musí obsahovať:

a/ Žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži / žiadosť musí byť podaná ako originál, nie podaná emailom, faxom a pod. /, návrhy doručené vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty /28.08.2014  po 12.00  hod./ nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.

b/ Presné označenie /identifikáciu/ navrhovateľa. Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, tel. číslo. Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba uvedie: názov, obchodné meno, miesto podnikania, sídlo, IČO, konajúcu osobu – štatutárny orgán, originál alebo overenú fotokópiu výpisu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, tel. kontakt.

c/ Cenová ponuka navrhovateľa, viď článok 4.

d/ Prehlásenie podľa § 7 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

e/ Čestné prehlásenie navrhovateľa, ktoré tvoria prílohu č. 1 k týmto súťažným podmienkam.

f /Ponuka /návrh/ musí byť podpísaná a datovaná. U právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby.

g/ Overenú fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra.

3.      Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrh návrhov, do súťaže bude zaradený návrh s jeho najvyššou ponukou. V prípade rovnakej ponúknutej ceny /celková ponúknutá cena/ za predaj nehnuteľností viacerými navrhovateľmi za splnenie súťažných podmienok rozhodne komisia podľa výhodnosti ponuky pre Obec Blesovce.

4.      Navrhovatelia môžu meniť a dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. odo dňa 12.08.2014 do 28.08.2014 do 12.00 hod.

5.      V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže, obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady podľa súťažných podmienok a ktorý bol predložený v lehote určenej v podmienkach súťaže.

6.      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a neakceptovať dodatočnú zmenu návrhu účastníka po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. Vyhlasovateľ tiež môže uznesením Obecného zastupiteľstva súťaž zrušiť a meniť už uverejnené podmienky súťaže. Zmena podmienok súťaže, príp. zrušenie súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

7.      Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži bol úspešný. Súťažné návrhy môžu navrhovatelia meniť alebo dopĺňať len v lehote určenej na podávanie návrhov. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nemožno návrh ani meniť a dopĺňať. Formálne chyby, ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu, možno opraviť.

8.      V súlade s § 287 Obchodného zákonníka vyhlasovateľ je povinný prijať návrh, ktorý sa vybral obchodnou verejnou súťažou. Kúpnu zmluvu s úspešným navrhovateľom uzatvorí vyhlasovateľ a v jeho zastúpení zastupujúci starosta obce.

9.      Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom a ktorý bude pre obec Blesovce  najvýhodnejší.

10.  Úspešný navrhovateľ je svojím návrhom viazaný, pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

 

Článok 6

Ostatné ustanovenia

1.      Vyhlásenie súťaže:  23.07.2014

2.      Ukončenie predkladania súťažných návrhov:  28.08.2014 do 12.00 hod.

3.      Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie ponúk uskutoční  komisia menovaná zastupujúcim starostom obce, v zložení všetkých poslancov OZ. Komisia vyhodnotí súťažné návrhy hneď po otvorení obálok, obálky sa otvárajú 02.09. 2014 o 19.00 hod.

4.      Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 10 dní od vyhodnotenia komisiou s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola verejná obchodná súťaž vyhlásená, bude zverejnený úspešný návrh. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, vyhlasovateľ oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.

5.      Predloženie návrhu kúpnej zmluvy úspešnému navrhovateľovi bude v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov. Po jeho vzájomnom odsúhlasení bude navrhovateľ vyzvaný, aby v určenom termíne zmluvu podpísal.

6.      Uzatvorenie kúpnej zmluvy do 30 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov

7.      Ak úspešný navrhovateľ odstúpi zo súťaže, bude predaj nehnuteľnosti ponúknutý navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťaznom navrhovateľovi v poradí určenom komisiou pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

8.      Typ zmluvy vzťahujúcej sa na predmet obchodnej verejnej súťaže: Kúpna zmluva podľa § 588 a násl. Občianskeho zákonníka.

9.      Obhliadku nehnuteľnosti na mieste samom bude záujemcom umožnená po telefonickom dohovore so zastupujúcim starostom obce MUDr. Ing. Petrom Petríkom, tel. č. 038/5373108, mobil 0911206604. Náklady na obhliadku znášajú záujemcovia o obhliadku.

10.  Bližšie informácie o obchodnej verejnej súťaži poskytne MUDr. Ing. Peter Petrík, zastupujúci starosta obce, tel. č.  038/5373108, mobil 0911206604

 

V Blesovciach, dňa 23. 07. 2014                 

 

                                                                                                        MUDr. Ing. Peter Petrík

                                                                                                        zastupujúci starosta obce

 

OVS - Čestné prehlásenie.doc (32 kB)

Anketa

Páči sa nám naša nová webová stránka?

Áno, stránka je prehľadnejšia! (30)
75%

Je oveľa lepšia ako stará stránka. (1)
3%

Ešte mi tam niečo chýba.. (6)
15%

Nie, stránka sa mi nepáči! (3)
8%

Celkový počet hlasov: 40

Novinky&Oznamy

Oznámenie o uložení zásielky - Zdenko Španko

14.08.2014 10:23
Oznámenie o uložení zásielky - Zdenko Španko.pdf (360 kB)

Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Grác

08.08.2014 09:22
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Grác.pdf (365,7 kB)

Voľby 2014 do orgánov samosprávy

24.07.2014 12:43
Voľby 2014 : Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1912014 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (23,9 kB) Zákon Slovenskej národnej rady 346_1990_Zb o voľbách do orgánov samosprávy obcí.doc (149,5...

Vývozné kalendáre - rok 2014

07.01.2014 10:53
PET 2014 - II. polrok.pdf (200,3 kB) Papier 2014 - II. polrok.pdf (209,2 kB) Schwarz-eko - vývozný kalendár 2014.pdf (113,7 kB)