Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor - sumárne údaje z evidencie nájomného