Oznámenie o zámere obce Blesovce predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa