Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemky par. č. 64/3 a parc. č. 64/8